Občina Dravograd: S kohezijskimi sredstvi do zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo

nedelja, 09.07.2017

Skupni infrastrukturni projekt Občine Dravograd in še štirih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop se nadaljuje. S projektom, ki ga sofinanciramo s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije, trajnostno rešujemo vprašanje oskrbe s pitno vodo na širšem območju naših občin. Z naložbo bomo nadgradili vodovodno omrežje, ga hidravlično izboljšali in sisteme vseh petih občin povezali v enoten vodovodni sistem s skupnim upravljanjem in nadzornim centrom.

Na območju občine Dravograd bomo v sklopu naložbe na novo zgradili oz. nadgradili 36.814 metrov vodovodnih cevi, štiri vodohrane, tri črpališča ter več prečrpališč in hidropostaj. Na javno vodovodno omrežje bomo z izgradnjo povezovalnih vodov priključili več manjših lokalnih vodovodnih sistemov, ki jih bomo hidravlično izboljšali, in sicer sisteme naselij Vič, Meža, Sv. Boštjan, Sv. Duh, Velka, Kozji Vrh, Vrata, Dobrova, Podklanec, Selovec, Bauh – Otiški Vrh, Šentjanž, Sv. Jedert in Bukovska vas. Zgrajen bo tranzitni cevovod, ki bo povezal sistem občine Dravograd s sistemi sosednjih občin. S tem bomo zagotovili ustrezne vodne rezerve tudi v primeru morebitnih okvar na sistemu ali onesnaženj določenega vodnega vira. 

V naselju Vič bomo z naložbo zgradili nov vodovod in nov raztežilni vodohran Grad, ki bo oskrboval prebivalce naselja in okolice. Vodovod po Mariborski cesti bomo razširili do naselja Vrate (Gortina) in zgradili povezovalni vod do napajalnega voda Muta – Radlje ob Dravi. V centru Dravograda bomo zgradili nove vodovode in jih povezali v obstoječe omrežje. V naselju Vrata bomo zgradili nov cevovod in hidropostajo. Razširili bomo omrežje Podklanc – Dobrova in zgradili hidropostajo Ziberštajn ter vodohran Dobrova. Razširili bomo tudi omrežje Podklanc – Selovec ter zgradili hidropostaji Selovec in Tolsti vrh. Naložba predvideva širitev omrežja proti Bukovski vasi in nadgradnjo vodovoda na Kronski gori, vključno z izgradnjo črpališča Šentjanž in vodohrana s hidropostajo Kronska gora. V Trbonjah je poleg novih cevovodov predvidena še izgradnja vodohrana in hidropostaje ter ureditev črpališča Sv. Danijel. Novi cevovodi so že položeni na vodovodu Begant, kjer je zgrajena tudi nova hidropostaja Košir. Pri črpališču Črneče bomo z nadgradnjo zagotovili dodatne vodne količine, zgrajena pa bo tudi nova hidropostaja Meža.  

Voda je pomembna strateška dobrina, zato je ta naložba v zanesljivo vodooskrbo, ki je vredna nekaj manj kot 50 milijonov evrov, izjemno pomembna. Z naložbo bomo 18.000 prebivalcem občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica in Podvelka zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, 5.000 prebivalcev pa bomo na novo priključili na javno vodovodno omrežje.