Občina Muta: Posodabljanje vodovodnega sistema za zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo

četrtek, 15.06.2017

V občini Muta je v teku obsežna infrastrukturna naložba, ki je del skupnega projekta petih občin zgornje Dravske doline - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Občina Muta je po sprejetju novelacije Investicijskega programa projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop v januarju 2016 sprejela tudi zavezo, da se ob nekaterih manjših spremembah v projekt vključijo tudi nekateri gravitacijski vodni viri (Prežil, Verber, Gnamuš, Hermanovo in Lovska koča). Ker pa obstoječi viri ne zagotavljajo zadostne količine za potrebe prebivalcev občine Muta, bomo v sistem vključili tudi vodni vir Lorber/Mlake (Avstrija), za katerega smo pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja, čakamo le še na potrditev sofinanciranja s strani MOP in SVRK. S takšno spremembo bomo zadostili porabi vode v celotni občini. Ob tej predpostavki se bo voda iz črpališča Karavaning in Abrasiv uporabljala samo ob pomanjkanju vode iz gravitacijskih virov.

Sočasno z izvedbo upravnih postopkov poteka tudi gradnja. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, na območju Mute, vključuje izgradnjo štirih sklopov:

  • Povezovalni vod,
  • Vodovod Abrasiv,
  • Vodovod Sv. Primož,
  • Vključitev vrtine Kravaning,

 

in gradnja na vseh sklopih, razen na projektu vrtine Karavaning, je že v teku.

Gradnja povezovalnega voda se je začela spomladi in bo predvidoma končana že v mesecu avgustu. V tem času bo zgrajeno 1 prečrpališče in 7 km cevovodov.

Prav tako poteka tudi gradnja po projektu vodovod Abrasiv in sicer odsek 2.2 v dolžini 1,3 km  ter  del vodovoda Sv. Primož na Kozjaku, in sicer Vod Breznik, v dolžini približno 1 km, z 1 prečrpališčem in 1 vodohranom.

Na območju občine Muta bomo v sklopu naložbe nadgradili obstoječe vodovodne sisteme, in sicer z izgradnjo novih cevovodov in novih objektov, neustrezne cevovode bomo hidravlično izboljšali, povezali sisteme na dolinskem območju in nadgradili obstoječe objekte vodovodne infrastrukture.

Voda je osnovna življenjska dobrina, ki postaja vse bolj tudi strateška. Kakovostna vodooskrba ni samoumevna in prav je, da jo uredimo čim trajnejše, kot to počnemo s projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. V projektu poleg občine Muta sodelujejo še občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka. Z naložbo bomo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo 18.000 prebivalcem, 5.000 prebivalcev pa bomo tudi na novo priključili na javno vodovodno omrežje. V sklopu projekta bomo zgradili preko 100 km novih cevovodov s pripadajočimi objekti in sisteme vseh petih občin povezali v enoten vodovodni sistem, s skupnim nadzornim centrom. Prebivalcem naših občin bomo tako zagotovili dolgoročno kakovostno oskrbo s pitno vodo. S hidravličnimi izboljšavami sistema bomo dosegli ustrezne tlake v vodovodnem omrežju, zagotovili dobro pretočnost in zanesljivo vodooskrbo sedanjim in prihodnjim generacijam občank in občanov vključenih občin. Vrednost naložbe znaša nekaj manj kot 50 milijonov evrov, poleg občin pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.