Uspešno nadaljevanje kohezijskega projekta oskrbe s pitno vodo na območju občine Dravograd

torek, 05.12.2017

Na območju občine Dravograd nadaljujemo z obsežnim in pomembnim infrastrukturnim projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, kjer partnersko sodelujemo še s štirimi občinami zgornje Dravske doline. Dela na območju naše občine so bila v poletnih in jesenskih mesecih v polnem zamahu. Odprtih je bilo več gradbišč, na katerih so izvajalci gradbenih del sledili zastavljenemu terminskemu načrtu. V zimskih mesecih bomo dela na terenu prilagajali vremenskim razmeram.

Za nami so uspešni meseci in pestro dogajanje na terenu. Najprej smo zaključili z deli na vodovodu Begant. Za ta odsek je že bil opravljen tehnični pregled, uporabno dovoljenje pa pričakujemo še v tem letu. Nove vodovodne cevi so že položene tudi v Črnečah, na Viču in v Vratih. V zimskem času bomo z deli nadaljevali na kmetijskih zemljiščih na odsekih v Šentjanžu in Selovcu ter v Trbonjah, v obsegu, kot ga bodo dopuščale vremenske razmere.

Spomladi bomo začeli s polaganjem cevi na odseku Podklanc–Dobrova, v Selovcu in v Šentjanžu, vse do Sv. Jedrti. Predvideno je tudi dokončanje del v Trbonjah, kjer bo zgrajen še vodohran s kapaciteto 100 kubičnih metrov. Vsa gradbena dela v sklopu projekta na območju petih sodelujočih občin bodo zaključena konec leta 2018, projekt pa do konca aprila 2019.  

Zavedamo se, da gradbena dela niso zahtevna samo za izvajalce gradbenih del, ampak tudi za občanke in občane, ki se morate ob gradbiščih, ki posegajo v vaš vsakdan, izkazati z razumevanjem in dobro mero potrpežljivosti. Tako velika naložba je zelo zahtevna tudi za investitorje. Vrednost celotnega projekta znaša le nekaj manj kot 50 milijonov evrov in ga sofinanciramo iz treh virov – Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija ter sodelujoče občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Od junija letos se pri projektu zaradi menjave državnega informacijskega sistema za pridobivanje sofinancerskih deležev soočamo z začasno prekinitvijo izplačil evropskih in državnih sredstev.

S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop rešujemo izziv oskrbe s pitno vodo na območju občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Izvajamo nadgradnjo in hidravlične izboljšave obstoječih vodovodnih sistemov v vseh petih občinah. Vodovodne sisteme bomo povezali v skupno omrežje z enotnim sistemom upravljanja, ki bo omogočal lažji nadzor in boljšo kakovost vodooskrbe.

Skupno bomo v sklopu projekta zgradili preko 110 kilometrov cevovodov ter pripadajoče objekte vodovodne infrastrukture. S priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje bomo razširili sistem javne vodooskrbe tudi na naselja, ki so se doslej napajala iz manjših zasebnih vodovodov. Prebivalcem na območju naših občin bomo z naložbo zagotovili kakovostne vodne vire ter dolgoročno zanesljivo in varno oskrbo z zdravo pitno vodo. 


Zgrajena hidropostaja Košir v Begantovem grabnu.


Na sklopu Dravograd center na vodu 1 je vodovod že položen.


Na vodohranu Vič izvajajo obrtniška dela.

Na vodohranu Jeznik na Kronski Gori zaključujejo z ureditvijo okolice in fasade.